การร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ และประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค สื่อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคก่อให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการตลาดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดการเชื่อมโยง ช่องทางการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ประกอบกับกรมการค้าภายใน มีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเชื่อมโยงช่องทางตลาด เป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ผลิตภัณฑ์ /150 ผู้ประกอบการ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 ผลิตภัณฑ์ /50 ผู้ประกอบการ ครอบคลุมใน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ข้าว 2) เครื่องปรุงรส 3) ผักและผลไม้สด 4) สินค้าแปรรูป และ 5) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้ผลการคัดกรอง และคัดเลือกคงจะประกาศให้สาธารณชนรับทราบภายในต้นเดือนตุลาคมนี้

เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (OAIN : Organic Agriculture Innovation Network) เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและระบบเกษตรกรรมที่ดี

เข้าร่วมงานสัมมนา “ชี้ช่องเกษตรอินทรีย์ไทย…สู่ตลาดสากล”

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา“ชี้ช่องเกษตรอินทรีย์ไทย…สู่ตลาดสากล”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรมS31 สุขุมวิท เวลา 09.00 – 13.00 น. **ภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์)

v การเสวนาประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้

1.       การรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าและ/หรือบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ โอกาสและลู่ทางการตลาด ตลอดจนมาตรฐานสินค้าที่จาเป็นในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ

2.       การเสวนาโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีบทบาทสำคัญในสาขาเกษตรอินทรีย์ของไทย 4 ท่าน ได้แก่

–          คุณพีรโชติ จรัญวงศ์ (นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด)

–          คุณสุรเดช นิลเอก (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และกรรมการผู้จัดการบริษัท ทรอปิคาน่าออยล์ จำกัด)

–          คุณนาถฤดี นาครวาจา (ผู้อำนวยการ มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ – มกท.)

–          คุณวัลลภ พิชญ์พงศา (ผู้บริหารบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด)

**ในหัวข้อต่อไปนี้

–          บทบาทของภาครัฐในการผลักดันเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ระดับสากล

–          แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย

–          โอกาสของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยในตลาดต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ เว็บไซต์https://goo.gl/forms/IH9NaF9WZ4yGKxTv1

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน

มอบรางวัลการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Thailand Organic Innovation Award)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์   ร่วมแสดงความยินดีสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  คุณพิพรรธ วงศ์วิวัฒน์ บริษัทชีวาดี โปรดักส์ และ คุณวิตราภรณ์ พิมพลา บริษัท Znya Organics Products ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ อันดับ 2 จากการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Thailand Organic Innovation Award) ครั้งที่ 1 จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. โชว์โมเดล “ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนสร้างความมั่นใจผู้บริโภค” สู่เกษตรออร์แกนิคด้วยต้นทุนต่ำกว่าเดิม 2 เท่า รับกระแส “คลีนฟู๊ด” มาแรงทั่วโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โชว์โมเดล “การตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน” กิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการผันตัวของเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมถึง 2เท่า ผ่าน 6 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ให้ความรู้ด้านโซ่อุปทานใหม่ 2) ให้ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต 3) ฝึกอบรมเทคนิคและการใช้อุปกรณ์เชิงปฏิบัติการ 4) จัดกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 5) จัดกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน และ 6) เชื่อมโยงด้านการตลาดกับนักลงทุน โดยปัจจุบันได้ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นครปฐม เชียงใหม่ สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 200 ครัวเรือน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ พร้อมเตรียมขยายพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ นครนายก และสระแก้ว เป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์ทำให้เกษตรกรสามารถป้อนวัตถุดิบที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดกับกระแสเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ (Clean Food) และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/2595660 (3 กุมภาพันธ์ 2560)

กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Organic & Natural Expo 2014

กระแสดูแลสุขภาพกำลังอินเทรนด์สุดๆ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ฝากเชิญชวนให้ผู้รักสุขภาพทุกท่านมาเที่ยวงาน Organic & Natural Expo 2014 งานที่ระดมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทั้งอาหาร และเครื่องใช้ รวมทั้งโรงแรม สปา ร้านอาหารที่ล้วนแต่เป็นออร์แกนิคและธรรมชาติทั้งสิ้น งาน Organic & Natural Expo 2014 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 ก.ค.นี้ เวลา 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเข้าชมงานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามโทร.02-229-3347หรือ organic2014.pco@ gmail. com เข้าไปกด Like ติดตามเรื่องราวดีๆของงานได้ที่เพจ Organic&NaturalExpo หรือ www. Organic naturalexpo.com

ที่มา: ThaiPR.net วันที่ 14 กรกฎาคม 2557

ภาพ: http://www.organic.moc.go.th/th/news/organic-and-natural-expo-2014

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “เกษตรอินทรีย์ 101”

     สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมูลนิธสานใยแผ่นดิน/กรีนเนท กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “เกษตรอินทรีย์ 101” รุ่นที่ 1(รุ่นละ 20 ท่าน) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ อาคารไทยศรี ชั้น 29 (สถานี BTS กรุงธนบุรี)

     ให้กับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่สนใจเริ่มโครงการธุรกิจเกษรอินทรีย์หรือได้เริ่มทำเกษตรออินทรีย์แล้วและต้องการพัฒาธุรกิจเกษรอินทรีย์ห้เติบโตขึ้น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ใหม่  

     ขอเรียนเชิญสมาชิก เครือข่ายสมาชิกตลอดจนผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสัมมนาและส่งใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกษรอินทรีย์ 101 ได้ตามเอกสารแนบ

http://oainnetwork.info/index.php/2011-10-19-14-19-00?download=9:1

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฯ ร่วมกับ มก. จัดงาน เกษตรแฟร์” ปี 57

     รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ประจำปี 2557 ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และในปี 2557 จะเริ่มงานตั้งแต่ที่ 20-29 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้แนวคิด “ยกระดับชาวนาไทย ก้าวไกลไปกับเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ และการไปช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนได้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่กิจกรรมผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ และนวัตกรรมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้าวมาจัดแสดงและสาธิต อาทิ นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด คือ อุปกรณ์การหย่อนกล้าข้าวแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภฯ) เครื่องสีข้าวขนาดต่างๆ การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น ขนมจีนแห้งข้าวไรซ์เบอร์รี่คัพ ข้าวหุงสุก 3 นาที ขนมมินิคัพเค้ก ข้าวตูเอกซ์เพรส เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไก่ เช่น ไก่ดำเคยูภูพาน การเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ระบบอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน รวมทั้งชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดิน ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเสริมและเป็นประโยชน์ทั้งในครัวเรือนและชุมชน

     อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานและทอดพระเนตรกิจกรรมของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และกิจกรรมภายในงานด้วย

     ด้าน รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แถลงในส่วนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ว่า ทางมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจาก

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการที่จะช่วยเหลือและยกระดับชาวนาไทยให้หันมาใช้ระบบอินทรีย์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลูกข้าวและทำนาอย่างครบวงจรและถูกวิธี ซึ่งจะเน้นการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบอินทรีย์ ตั้งแต่การทดสอบคุณภาพดิน การนำเทคโนโลยีการทำนารูปแบบใหม่ๆ เช่น อุปกรณ์หย่อนกล้าข้าวแบบประณีต เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ได้ประดิษฐ์คิดค้นในการทำนาโดยใช้อุปกรณ์นี้หย่อนกล้าข้าวลงไปในนาตม เพื่อให้ชาวนานำไปใช้ได้จริง รวมไปถึงการแปรรูปข้าวที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวนา เช่น การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ การทำขนมจีนไรซ์เบอร์รี่คัพ ขนมครกจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ สินค้าในพระดำริ ผลพลอยพอเพียงที่ได้จากเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูปมากมายมาจำหน่าย

     นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าซึ่งได้แบ่งเป็นโซน 11 โซน คือ โซนฟ้าบันดาลจำหน่ายสัตว์เลี้ยง โซนหยาดน้ำฟ้าพฤกษางามจำหน่ายต้นไม้ โซนเรือนฟ้างามจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โซนหนึ่งฟ้าหนึ่งตะวันจำหน่ายสินค้าโอท็อป โซนฟ้างามตลาดน้ำเกษตร โซนฟ้าชวนช็อป โซนฟ้าชวนชิม โซนมหัศจรรย์วันฟ้าเปิด โซนฟ้าจรดดิน โซนอิ่มอร่อย- ลอยฟ้า และโซนฟ้าเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) พาวิลเลี่ยน เป็นโซนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ประกอบด้วย การทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ สินค้าของมูลนิธิฯ ปีนี้มีคอลเลคชั่นใหม่ๆ มาจำหน่าย อาทิ ผ้ากันเปื้อน หมวก ร่ม สินค้าจากผลพลอยพอเพียง ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่ทางมูลนิธิฯ ไปส่งเสริม ช่วยเหลือเกษตรกร นวัตกรรมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตัวอย่างแปลงสาธิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาร่วมจัดแสดงด้วย

     จึงขอเชิญประชาชน และผู้สนใจมาชมผลงานต่างๆ รวมทั้งมาอุดหนุนสินค้าในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี 2557 ระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-22.00 น. ณ บริเวณหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 19 มิถุนายน 2557

เปิดตัวหนังสือ “ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม”

    เมื่อเกษตรกรรายย่อยผู้มุ่งมั่นผลิตอาหารในวิถีเกษตรอินทรีย์ กับผู้บริโภคผู้เห็นคุณค่าของอาหารไร้สารพิษ สนับสนุนความเป็นธรรมด้านการตลาดและใส่ใจต่อระบบนิเวศ มาเจอกับผู้ประการสังคมและนักพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ เขาเหล่านี้ได้จับมือประสานใจ ร่วมกันหาแนวทางเพื่อสร้างหลักประกันคุณภาพผลผลิตที่อยู่บนฐานของการให้เกียรติกับทุกชีวิต รูปแบบการตรวจสอบรับรองทางเลือกที่เรียกว่า “พีจีเอส” หรือ “ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม” จึงเกิดขึ้น และต่อไปนี้คือตัวอย่างเรื่องราวของกลุ่มเกษตรกรจากประเทศต่างๆ ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค สร้างหลักประกันคุณภาพแนวทางนี้ขึ้นมาจนสัมฤทธิ์ผล

หากใครสนใจหนังสือเล่มนี้สามารถดูรายละเดือดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suan-spirit.com/book.php?id=248

นานมีบุ๊คส์ เปิดตัวหนังสือ “Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่”

จากความรักในธรรมชาติและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทำให้ คุณโช โอกะ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยตกหลุมรักเมืองไทยจนพลิกผันตัวเองมาทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เริ่มต้นจากศูนย์และบุกเบิกจนประสบความสำเร็จในที่สุด คุณโช โอกะ นำความสำเร็จและประสบการณ์ถ่ายทอดผ่านหนังสือ “Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่”

ในโอกาสนี้ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จึงได้จัดงานเปิดตัวหนังสือ “Organic Farm สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่ไร่” โดยมี คุณโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และพูดคุยกับนักเขียน คุณโช โอกะ ชาวญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์บนผืนแผ่นดินไทย กับหลากหลายเรื่องราวมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่ไร่แห่งนี้

– จากแปลงผักเล็กๆ สู่ฟาร์มแบบครบวงจร

– ผู้คิดค้นบะหมี่ผักโมโรเฮยะชื่อดัง

– การส่งผลผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

– ความพยายามและความคิดสร้างสรรค์ในการขยายตลาดไปต่างประเทศ

– ฯลฯ

พร้อมชมคลิปวีดิโอพิเศษจาก ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ที่จะมาเผยความประทับใจต่อคุณโช โอกะ ดำเนินรายการโดย คุณบารมี นวนพรัตน์สกุล ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ร้าน ซัสเทน่า ซอยสุขุมวิท 39 พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษ ชุด Gift Set ออร์แกนิค (ประกอบด้วย บะหมี่ผักโมโรเฮยะ แยมออร์แกนิคเอ็นไซม์ และชาสมุนไพรออร์แกนิค)

ที่มา: ThaiPR.net  วันพุธที่ 30 เมษายน 2557

“พาณิชย์” จับมือเซ็นทรัลจัดงานเกษตรอินทรีย์ Organic Fresh Fair 2014 วันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2557

     “พาณิชย์” จับมือเซ็นทรัลจัดงานเกษตรอินทรีย์หวังปลุกกระแสรักสุขภาพ ขนสินค้าอินทรีย์เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก และสินค้าชื่อดังจาก 4 ภาคมาจำหน่ายตรงให้ผู้บริโภค พร้อมจัดกิจกรรมโปรโมตต่อเนื่อง นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารร้านท็อปส์และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA) จัดงาน Organic Fresh Fair 2014 วันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2557 ที่ชั้น G เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 เพื่อโปรโมตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย และนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษมาให้ชิมและชอป ซึ่งเป็นการกระตุ้นกระแสการรักสุขภาพที่ผู้บริโภคให้ความสนใจกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

     สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จะนำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เช่น สินค้าออร์แกนิกจากโครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ข้าวกล้องเพาะงอกจากชุมชนชาวนาไทย เครื่องแกงและซอสอินทรีย์คุณภาพที่คัดสรรมาโดยเฉพาะจากสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และสินค้าออร์แกนิกนานาชนิดและสินค้าขึ้นชื่อ 4 ภาค เช่น ทุเรียนหลงและหลินลับแลจากตราด ชมพู่เพชรสายรุ้งจากเพชรบุรี ลิ้นจี่จักรพรรดิจากเชียงใหม่ ส้มโอทับทิมสยาม เงาะ มังคุด ผักปลอดสารพิษ รวมทั้งอาหารเลิศรส เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงฯ จะจัดงาน Organic and Natural Expo 2014 วันที่ 24–27 ก.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมารักสุขภาพโดยการเลือกบริโภคและใช้บริการสินค้าออร์แกนิก และผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการสินค้าออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปีนี้จะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพราะจะจัดช่วงเดียวกันกับการจัดงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย โดยภาคีเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเอาใจคนรักษ์สุขภาพ

     นางศรีรัตน์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ได้รวบรวมผู้ประกอบการสินค้าออร์แกนิกและสินค้าธรรมชาติจากทั่วประเทศมาให้เลือกชอปกันได้อย่างเต็มที่ ทั้งข้าว ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอาง ผ้าฝ้าย สำลี รวมทั้งบริการออร์แกนิก เช่น โรงแรม สปา ร้านอาหาร ร้านกรีน” ทั้งนี้ กระทรวงฯ ยังจะจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในทุกๆ มิติ ตั้งแต่ด้านการผลิต การรับรองมาตรฐาน การตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายผู้ผลิต และสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคในการดูแลรักษาสุขภาพผ่านสินค้าออร์แกนิก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์อย่างเจาะลึก ส่วนงานอื่นๆ จะเข้าร่วมงานกรีนแฟร์ ครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้นวันที่ 4-6 ก.ค. ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ โดยมีเกษตรกร ผู้ประกอบการจากตลาดนัดสีเขียว 4 ภูมิภาค นำสินค้ามาจัดจำหน่าย และจะมีการจัดกิจกรรมสีเขียวต่างๆ และนำสินค้าออร์แกนิกเข้าร่วมจัดแสดงในงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex-World of Food Asia 2014 ที่อิมแพค เมืองทองธานีด้วย

ที่มา : www.thailandexhibition.com วันที่ 22 พฤษภาคม 2557