เข้าร่วมงานสัมมนา “ชี้ช่องเกษตรอินทรีย์ไทย…สู่ตลาดสากล”

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา“ชี้ช่องเกษตรอินทรีย์ไทย…สู่ตลาดสากล”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรมS31 สุขุมวิท เวลา 09.00 – 13.00 น. **ภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์)

v การเสวนาประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้

1.       การรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าและ/หรือบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ โอกาสและลู่ทางการตลาด ตลอดจนมาตรฐานสินค้าที่จาเป็นในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ

2.       การเสวนาโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีบทบาทสำคัญในสาขาเกษตรอินทรีย์ของไทย 4 ท่าน ได้แก่

–          คุณพีรโชติ จรัญวงศ์ (นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด)

–          คุณสุรเดช นิลเอก (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และกรรมการผู้จัดการบริษัท ทรอปิคาน่าออยล์ จำกัด)

–          คุณนาถฤดี นาครวาจา (ผู้อำนวยการ มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ – มกท.)

–          คุณวัลลภ พิชญ์พงศา (ผู้บริหารบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด)

**ในหัวข้อต่อไปนี้

–          บทบาทของภาครัฐในการผลักดันเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ระดับสากล

–          แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย

–          โอกาสของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยในตลาดต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ เว็บไซต์https://goo.gl/forms/IH9NaF9WZ4yGKxTv1

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน