พบผู้ประกอบการ บริษัท FRUITA NATURAL

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาได้เข้าพบผู้ประกอบการ 1 ราย บริษัท ฟรุตต้า เนเชอรัล จำกัด ให้คำแนะนำในเรื่อง ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems หรือ PGS) เป็นระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะขอมาตราฐานเกษตรอินทรีย์