การร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคม ฯ และประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานสินค้านวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรอินทรีย์และพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เกษตรอินทรีย์สู่ผู้ผลิตและผู้บริโภค สื่อสารให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคก่อให้เกิดการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการตลาดให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เกิดการเชื่อมโยง ช่องทางการจำหน่ายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการประชาสัมพันธ์และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าที่เกี่ยวข้องด้านเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ประกอบกับกรมการค้าภายใน มีภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาตลาดเกษตรอินทรีย์

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเชื่อมโยงช่องทางตลาด เป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 150 ผลิตภัณฑ์ /150 ผู้ประกอบการ โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 50 ผลิตภัณฑ์ /50 ผู้ประกอบการ ครอบคลุมใน 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ข้าว 2) เครื่องปรุงรส 3) ผักและผลไม้สด 4) สินค้าแปรรูป และ 5) ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้ผลการคัดกรอง และคัดเลือกคงจะประกาศให้สาธารณชนรับทราบภายในต้นเดือนตุลาคมนี้

เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (OAIN : Organic Agriculture Innovation Network) เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและระบบเกษตรกรรมที่ดี

เข้าร่วมงานสัมมนา “ชี้ช่องเกษตรอินทรีย์ไทย…สู่ตลาดสากล”

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ขอเชิญผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา“ชี้ช่องเกษตรอินทรีย์ไทย…สู่ตลาดสากล”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรมS31 สุขุมวิท เวลา 09.00 – 13.00 น. **ภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์)

v การเสวนาประกอบด้วยประเด็นต่อไปนี้

1.       การรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าและ/หรือบริการในสาขาเกษตรอินทรีย์ โอกาสและลู่ทางการตลาด ตลอดจนมาตรฐานสินค้าที่จาเป็นในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ

2.       การเสวนาโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีบทบาทสำคัญในสาขาเกษตรอินทรีย์ของไทย 4 ท่าน ได้แก่

–          คุณพีรโชติ จรัญวงศ์ (นายกสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และกรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเมอริท จำกัด)

–          คุณสุรเดช นิลเอก (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และกรรมการผู้จัดการบริษัท ทรอปิคาน่าออยล์ จำกัด)

–          คุณนาถฤดี นาครวาจา (ผู้อำนวยการ มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ – มกท.)

–          คุณวัลลภ พิชญ์พงศา (ผู้บริหารบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด)

**ในหัวข้อต่อไปนี้

–          บทบาทของภาครัฐในการผลักดันเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ระดับสากล

–          แนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย

–          โอกาสของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทยในตลาดต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ เว็บไซต์https://goo.gl/forms/IH9NaF9WZ4yGKxTv1

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน

มอบรางวัลการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Thailand Organic Innovation Award)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ ประธานเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์   ร่วมแสดงความยินดีสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  คุณพิพรรธ วงศ์วิวัฒน์ บริษัทชีวาดี โปรดักส์ และ คุณวิตราภรณ์ พิมพลา บริษัท Znya Organics Products ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ อันดับ 2 จากการประกวด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Thailand Organic Innovation Award) ครั้งที่ 1 จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์

วิทยาศาสตร์ฯ มธ. โชว์โมเดล “ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนสร้างความมั่นใจผู้บริโภค” สู่เกษตรออร์แกนิคด้วยต้นทุนต่ำกว่าเดิม 2 เท่า รับกระแส “คลีนฟู๊ด” มาแรงทั่วโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โชว์โมเดล “การตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อน” กิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการผันตัวของเกษตรกรไทยสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเดิมถึง 2เท่า ผ่าน 6 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ให้ความรู้ด้านโซ่อุปทานใหม่ 2) ให้ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต 3) ฝึกอบรมเทคนิคและการใช้อุปกรณ์เชิงปฏิบัติการ 4) จัดกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 5) จัดกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน และ 6) เชื่อมโยงด้านการตลาดกับนักลงทุน โดยปัจจุบันได้ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นครปฐม เชียงใหม่ สุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 200 ครัวเรือน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ พร้อมเตรียมขยายพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ นครนายก และสระแก้ว เป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ เกษตรอินทรีย์ทำให้เกษตรกรสามารถป้อนวัตถุดิบที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดกับกระแสเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพ (Clean Food) และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/2595660 (3 กุมภาพันธ์ 2560)