พบผู้ประกอบการ บริษัท FRUITA NATURAL

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาได้เข้าพบผู้ประกอบการ 1 ราย บริษัท ฟรุตต้า เนเชอรัล จำกัด ให้คำแนะนำในเรื่อง ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems หรือ PGS) เป็นระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การรับรองผู้ผลิตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนฐานของความเชื่อถือ เครือข่ายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะขอมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ 

กาดแม่โจ้2477

สืบสานพระราชปณิธาน “ตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร” 
วันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โดมออร์แกนิค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

แหล่งที่มา : http://www.organic.mju.ac.th (17 กุมภาพันธ์ 2560)

BIOFACH CHINA 2017

เทรนด์รักษาสุขภาพกำลังเป็นกระแสไปทั่วโลก ผู้คนหันมาบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จะต้องพิจารณาไปถึงการเพาะปลูกและการผลิตสินค้าเกษตรทั้งกระบวนการ รวมถึงการบริโภคอาหารที่ปราศจากสารเคมี หรือวัตถุดิบใด ๆ ก็ตามที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ท่ามกลางเทรนด์เหล่านี้ สินค้าออร์แกนิกจึงก้าวขึ้นมาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลก รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคในตลาดใหญ่อย่างชาวจีน

ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Go Green)ประกอบกับการที่ชาวจีนเริ่มที่ให้ความสำคัญแก่คุณภาพและความปลอดภัย กลุ่มผู้บริโภคสินค้าออร์แกนิกจึงมักเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงหรือชนชั้นกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญทางด้านสุขภาพ คนกลุ่มนี้ในจีนขยายตัวขึ้นทุกปีจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ตลาดสินค้าออร์แกนิกจีนในปี 2558 มีมูลค่าสูงถึง 8,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 307,000 ล้านบาท โอกาสของสินค้าออร์แกนิกไทยในจีนจึงขยายตัวขึ้นตามไปด้วย ผู้ประกอบการไทยทั้งในสาขาสินค้าออร์แกนิกและสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหลายที่คิดจะตีตลาดจีนควรศึกษาตลาดและกฎระเบียบสินค้าออร์แกนิกในจีนก่อนจะเข้าไปค้าขายเต็มตัว เพื่อวางแผนกลยุทธ์การค้าให้สามารถแข่งขันกับสินค้าตัวเลือกอื่นๆ จากทั่วโลกได้ โอกาสศึกษาตลาดออร์แกนิกในจีนมาถึงแล้ว

แหล่งที่มา : http://www.thansettakij.com/2016/12/21/120570 (7 กุมภาพันธ์ 2560)

BIOFACH 2017

สินค้าอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์ เป็นงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับการรับรองตราสินค้าออร์แกนิกในระดับสากล ตามที่ผู้จัดงานได้กำหนดไว้ในระเบียบการสมัครเข้าร่วมงาน อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ EU (EU Organic Program) และ USA (Nop-Natural Organic Program)(ไม่มีการจำหน่ายปลีก)

แหล่งที่มา  : http://application.ditp.go.th/activity/index/detail?activityid=5861 ( 7 กุมภาพันธ์ 2560 )