ปัญหาในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน และเลมอนฟาร์ม จัดงาน ‘Eat Right – Eat Organic’ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตื่นตัวให้กับผู้บริโภคหันมาบริโภคพืชผักอินทรีย์ (400 กรัม/วัน) เพื่อสร้างสุขภาพดีและยังมีส่วนช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้สามารถปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ โดยเฉพาะมาตรฐาน Organic PGS ซึ่งเป็นการรับรองอย่างมีส่วนร่วม

ดังนั้น การส่งเสริมให้คนไทยหันมาบริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดภัยให้ได้ในปริมาณที่เพียงพอภายใต้งาน Eat Right – Eat Organic นี้จะเป็นหนึ่งในความพยายามร่วมกันของภาครัฐและเอกชนซึ่งครอบคลุมเกษตรกร เครือข่ายสุขภาพ และเครือข่ายผลิตและจำหน่ายอาหารอินทรีย์เป็นแนวทางและการนำเสนอเครื่องมือใหม่ๆ ในการผลักดันให้คนไทยบริโภคพืชผักอินทรีย์ได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทย