เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

วัตถุประสงค์ของเครือข่าย

1. เป็นแหล่งเชื่อมโยงชุมชนผู้ประกอบการให้นำความรู้นวัตกรรมด้านเกษตร อินทรีย์ไปใช้ประโยชน์และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมด้านธุรกิจเกษตร อินทรีย์
2. ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อรวบรวมความรู้และ นวัตกรรมด้าน เกษตรอินทรีย์ของประเทศและเชื่อมโยงการจัดการความรู้ที่ก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์
3. เป็นศูนย์กลางในการประสานและบริหารงานนวัตกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์ให้เกิดการขยายผลเชิงพาณิชย์

เป้าหมายการดำเนินงาน

ส่งเสริมนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์  การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อแก้ปัญหาในภาคการผลิต ตลอดจนจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล รวมถึงจัดกิจกรรมขยายผลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

กรอบแนวคิด

การจัดตั้งเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ตลอดจนเป็นช่องทางในการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ เพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เข้าถึงความรู้และนำความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจรวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านระหว่างผู้ที่สนใจต่อไป นอกจากนี้เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ยังเป็นแหล่งพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้คิดค้น และแก้ปัญหาในภาคการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ดำเนินงานในลักษณะการเป็นหน่วยบริหารโครงการ (Executing agency) และเป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative  Network) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีก 3 หน่วยงาน (ในระยะแรก) โดยมีคณะกรรมการบริหารภายใต้การประสานงานโดยฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน

Copyright © 2024 OAIN - Theme by WPCharming