รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์

รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

Dr. agr. (Toxicology)
Justus-Liebig University of Giessen,Germany
Phone: +66 2 050 7534.

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ

รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ

รองประธานกรรมการบริหาร

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

รศ.อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ

รศ.อุดมลักษณ์ มัจฉาชีพ

กรรมการบริหาร

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

ผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน

ผศ. พิเชษฐ เวชวิฐาน

กรรมการบริหาร

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

ผศ. ดร. จานุลักษณ์ ขนบดี

ผศ. ดร. จานุลักษณ์ ขนบดี

กรรมการบริหาร

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

ผศ. พาวิน มะโนชัย

ผศ. พาวิน มะโนชัย

กรรมการบริหาร

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.